Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Student

Wyjazd na praktyki - krok po kroku

„KROK PO KROKU” - instrukcje dla studentów pragnących skorzystać z wyjazdu na praktyki/staże w ramach Programu Erasmus+

„KROK PO KROKU” - instrukcje dla studentów pragnących skorzystać z wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus+

KROK I

Poszukiwanie instytucji na praktykę/staż

Student sam znajduje instytucję przyjmującą i uzyskuje co najmniej wstępne potwierdzenie przyjęcia na praktykę, tzw. list intencyjny. Dokument ten stanowi deklarację gotowości przyjęcia studenta AWF na praktyki w ramach programu Erasmus i powinien zawierać nazwę instytucji, dokładny adres placówki, propozycję terminu i zakres tematyczny praktyki, musi być wydrukowany na papierze firmowym i zawierać podpis reprezentanta (np. prezes, dyrektor, kierownik działu personalnego) i pieczęć instytucji.

KROK II

Zakwalifikowanie studenta przez Komisję Kwalifikującą AWF we Wrocławiu na podstawie dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Zaświadczenie o średniej ocen
 • Letter of intent / List intencyjny
 • Certyfikat językowy
 • Opis instytucji przyjmującej (wielkość instytucji, sector gospodarki)
 •  Learning agreement traineeships (Porozumienie o programie praktyk)

Learning agreement traineeships to umowa między studentem, AWF we Wrocławiu i instytucją przyjmującą, określająca zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, umiejętności, jakie powinien posiąść oraz sposoby oceny jego pracy. Porozumienie jest podstawą uznania okresu praktyk odbytych w zagranicznej uczelni. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron.

Student zobowiązany jest dostarczyć do Biura Erasmus oryginały dokumentów oraz ich kserokopie w określonym czasie.

Koordynator odsyła doniesiony komplet oryginalnych dokumentów do podpisu przez reprezentanta instytucji przyjmującej.

KROK III

Formalności w kraju

 • Ubezpieczenie zdrowotne

Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej obejmujące ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania praktyki. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ na prośbę i podanie studenta oraz na podstawie zaświadczenia od koordynatora AWF we Wrocławiu.

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane w dobrowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym (np. karta Euro 26, Planeta Młodych, ISIC).

 • Osobiste konto bankowe – walutowe i złotówkowe – na odpowiednim formularzu

Wypłata stypendium realizowana jest po podpisaniu umowy między studentem a AWF we Wrocławiu. Student otrzymuje stypendium w co najmniej dwóch ratach.

 • Podpisanie umowy na wyjazd z AWF we Wrocławiu

Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią zawiera szczegółowy zakres zobowiązań.

 •  Karta studenta ERASMUSA

Karta studenta ERASMUSA to wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa. Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. Dostępna w sekcji „Dokumenty do pobrania”

KROK IV

Pobyt za granicą

 •  Przedłużenie pobytu

Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania grantu. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i uczelni macierzystej.

Studenci przedłużający pobyt o kolejne miesiące mogą, ale nie muszą otrzymać dodatkowe dofinansowanie.

KROK VI

Powrót ze stypendium

 •  Learning agreement traineeships (Porozumienie o programie praktyk), część „After the Mobility”

Jest to dokument poświadczający zrealizowanie założeń programowych praktyki wraz z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej.  tym dokumencie wymaga się podania dokładniej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki i jej oceny wystawionej przez opiekuna instytucji przyjmującej.

 •  Potwierdzenie terminu pobytu (Confirmation of stay)

Dokument, który wypełnia instytucja przyjmująca, potwierdzający daty rozpoczęcia i zakończenia stypendium.

Oryginały dokumentów należy donieść koordynatorowi programu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stypendium.

 • Karta Zaliczeń

Dokument wypełniany przez studenta określający ewentualne różnice w standardach nauczania, które student będzie musiał zaliczyć po powrocie na uczelnię macierzystą. Jest to lista odbytych praktyk z programu kształcenia na AWF we Wrocławiu i przypisany im odpowiednik z programu kształcenia w instytucji przyjmującej.

 • Wypełnienie on-line ankiety student/absolwenta  ERASMUSa

Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa. Wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmusa jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Ankieta wypełniana jest on-line - dostęp do ankiety wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT), administrowanego przez KE. Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.

KROK V

Zaliczenie praktyk za granicą

W oparciu o dokumenty - porozumienie o programie praktyk, potwierdzenia o realizacji praktyk, potwierdzenie terminu pobytu i kartę zaliczeń student udaje się do odpowiedniego na wydziale prodziekana ds. studenckich/nauczania.

POWODZENIA ;-)