Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Pracownik

Wyjazd w celach szkoleniowych - krok po kroku

„KROK PO KROKU” - informacje dla pracowników AWF we Wrocławiu pragnących skorzystać z wyjazdu  w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+

KROK I

Zapoznanie się z zasadami programu

Regulamin wyjazdów w ramach Programu ERASMUS+, Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych jest dostępny w zakładce 'Dokumenty do pobrania'.

KROK II

Wybór instytucji przyjmującej

Pracownicy mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich (na podstawie umowy bilateralnej) oraz innych instytucji.

Instytucje do których można wyjechać muszą znajdować się w krajach UE, EOG lub Turcji.
Wyszukiwarka szkoleń : http://staffmobility.eu/ 
 

KROK III

Przygotowanie/opracowanie dokumentu  Staff mobility agreement training

Staff mobility agreement training określa zakładane cele szkolenia, harmonogram pracy oraz oczekiwane rezultaty i jest uzgodniony z instytucją przyjmującą jeszcze przed procesem kwalifikującym na wyjazd. Wzór dokumentu do pobrania w zakładce 'Dokumenty do pobrania'.

KROK IV

Kontakt pracownika z wybraną placówką przyjmującą

Pracownik uczelni samodzielnie uzgadnia możliwość przyjazdu do wybranej placówki a następnie przedstawia swoją propozycję szkolenia, pracy, udziału w warsztatach oraz termin pobytu.
Efektem kontaktu jest zatwierdzony pisemnie dokument Staff mobility agreement training

KROK V

Zakwalifikowanie pracownika przez Komisję Kwalifikującą AWF  Wrocław

pracownik uczelni, zgłaszający wolę uczestnictwa w Programie składa w odpowiednim terminie do Biura Programu Erasmus następujące dokumenty:

KROK VI

Kontakt pracownika z instytucją przyjmującą

Pracownik samodzielnie uzgadnia szczegółowy plan pobytu w instytucji przyjmującej, ostateczną datę  pobytu, kwestie organizacyjne tj. zakwaterowanie.

KROK VII

Formalności w kraju

  • Ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ na prośbę pracownika oraz na podstawie zaświadczenia od koordynatora AWF Wrocław.

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane w dobrowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

  • Podpisanie umowy na wyjazd z AWF we Wrocławiu

Umowa podpisywana przez pracownika z uczelnią zawiera szczegółowy zakres zobowiązań.

  • Wypłata stypendium

Wypłata stypendium realizowana jest po podpisaniu umowy między pracownikiem a AWF we Wrocławiu. Pracownik otrzymuje stypendium w formie przelewu na konto EUR lub też w gotówce w oparciu o zlecenie z Kwestury AWF w Banku BPH Oddział we Wrocławiu, ul.  Szewska 5.

Stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w instytucji przyjmującej.

KROK VIII

Pobyt w instytucji przyjmującej

Celem wyjazdu pracownika jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, udział w szkoleniach, itp.

Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej musi zostać rozpoczęty i zakończony pomiędzy 01 lipca a 30 września danego roku akademickiego. Standardowa długość pobytu pracownika w instytucji partnerskiej to 5 dni, ale dopuszcza się pobyt krótszy w uzasadnionych przypadkach.

Długość pobytu w instytucji przyjmującej stanowiąca podstawę rozliczenia stypendium będzie określana z dokładnością co do jednego dnia.

KROK IX

Powrót z instytucji przyjmującej

Pracownik uczelni jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających pobyt w instytucji przyjmującej w Biurze Programu Erasmus w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stypendium

  • Potwierdzenie pobytu / Letter of confirmation

Pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji przyjmującej wraz z informacją o charakterze odbytego szkolenia. Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym instytucji przyjmującej, zawierać pieczęcie i podpisy osób uprawnionych.

  • Wypełnienie ankiety on-line programu ERASMUS

Dostęp do ankiety jest wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT), administrowanego przez KE. Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.