Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Pracownik

Wyjazd w celach dydaktycznych - krok po kroku

„KROK PO KROKU” - informacje dla pracowników dydaktycznych pragnących skorzystać z wyjazdu  do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

KROK I

Zapoznanie się z zasadami programu

Regulamin wyjazdów w ramach Programu ERASMUS+, Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest dostępny w zakładce 'Dokumenty do pobrania'

KROK II

Wybór uczelni partnerskiej

Umowy z poszczególnymi placówkami zawarte zostały w imieniu całej uczelni, ale wymiana dotyczy konkretnych kierunków nauki i odpowiada specyfice i profilom kształcenia. Lista partnerów zagranicznych nie jest stała. Szczegółowy wykaz partnerskich uczelni zagranicznych wraz z aktualnymi adresami internetowymi zamieszczony został w zakładce ‘Uczenie partnerskie’.

KROK III

Przygotowanie/opracowanie dokumentu 'Indywidualny program nauczania'

'Indywidualny program nauczania' określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty, wzór dokumentu do pobranie w zakładce 'Dokumenty do pobrania'.

KROK IV

Kontakt nauczyciela akademickiego z wybraną uczelnią partnerską

Nauczyciel akademicki samodzielnie uzgadnia możliwość przyjazdu do wybranej placówki a następnie przedstawia swoją propozycję dydaktyczną, termin pobytu.
Efektem kontaktu jest zatwierdzony pisemnie dokument Staff mobility agreement teaching 

KROK V

Zakwalifikowanie nauczyciela akademickiego przez Komisję Kwalifikującą AWF we Wrocławiu.

Nauczyciel akademicki, zgłaszający wolę uczestnictwa w Programie składa w odpowiednim terminie do Biura Programu Erasmus AWF Wrocław następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy na dydaktyczny wyjazd zagraniczny podpisany przez kierownika katedry
  • Staff mobility agreement teaching  zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą

KROK VI

Kontakt nauczyciela akademickiego z uczelnią przyjmującą

Nauczyciel akademicki ustala szczegółowy plan pobytu w uczelni przyjmującej, ostateczną datę  pobytu, kwestie organizacyjne np. zakwaterowanie.

KROK VII

Formalności w kraju

  • Ubezpieczenie zdrowotne

Nauczyciel akademicki wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ na prośbę nauczyciela oraz na podstawie zaświadczenia od koordynatora AWF we Wrocławiu.

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane w dobrowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

  • Podpisanie umowy na wyjazd z AWF we Wrocławiu

Umowa podpisywana przez nauczyciela z uczelnią zawiera szczegółowy zakres zobowiązań.

  • Wypłata stypendium

Wypłata stypendium realizowana jest po podpisaniu umowy między nauczycielem akademickim a AWF Wrocław.
Nauczyciel otrzymuje stypendium w formie przelewu na konto EUR lub też w gotówce w oparciu o zlecenie z Kwestury AWF w Banku BPH Oddział we Wrocławiu, ul.  Szewska 5 

Stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej.

KROK VIII

Pobyt w uczelni przyjmującej

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni przyjmującej musi zostać rozpoczęty i zakończony pomiędzy 01 lipca a 30 września danego roku akademickiego. Standardowa długość pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to jeden tydzień, ale dopuszcza się pobyt krótszy, podczas którego nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Długość pobytu w uczelni partnerskiej stanowiąca podstawę rozliczenia stypendium będzie określana z dokładnością co do jednego dnia.

KROK IX

Powrót z uczelni przyjmującej

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających pobyt w uczelni przyjmującej w Biurze Programu Erasmus w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stypendium

  • Potwierdzenie pobytu / Letter of confirmation

Pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w uczelni partnerskiej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej, zawierać pieczęcie i podpisy osób uprawnionych.

  • Wypełnienie ankiety on-line programu ERASMUS

Dostęp do ankiety jest wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT), administrowanego przez KE. Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.