Citius Altius fortius Akademia Wychowania Fizycznego We Wrocławiu

AWF - Logo

Erasmus

PO WER

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wsparcie finansowe na realizację wyjazdów:

- studentów wyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej na studia i posiadających prawo do „dodatku socjalnego”;

- studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia i praktykę do krajów Unii Europejskiej.

Logo FE Wiedza edukacja

      

Logo UE Fundusz Społeczny

Studenci niepełnosprawni:

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne

Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wyjeżdżając na studia :

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać  dodatkowo 200 € (czyli 847 złotych) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

Tabela A - Wyjazdy studentów na studia w roku 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

Tabela B - Wyjazdy studentów na praktykę – dotyczy jedynie wyjazdów studentów niepełnosprawnych w roku 2016/17

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN

praktyka

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

*kurs euro przyjęty dla projektu wynosi 4,2356 zł